Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

Condicions de venda

1-INTRODUCCIÓ


El present document (conjuntament amb els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web i la compra de productes en la mateixa (d’ara endavant, les “Condicions”). 
Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions, no ha d’usar aquesta pàgina web. 
Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents al moment d’ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li resultin aplicables. 
El Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) podrà formalitzar-se, a la seva elecció, en qualsevol dels idiomes en els quals les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2.LES NOSTRES DADES

Aquesta pàgina web està operada sota la denominació J. I S. Sauquet S.A societat amb domicili en C/ Mèxic, 9, 08205 Sabadell inscrita amb el nif A08965667

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB


La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractats conformement a l’establert en la Política de Privadesa. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB


En fer ús d’aquesta pàgina web i/o realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
No realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-ho i informar a les autoritats pertinents.
Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari veure la nostra Declaració de Privadesa.
Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. 
En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan disponibles per al seu enviament a l’adreça indicada per vostè en la comanda.

6. CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE


La informació continguda en les presents Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per contractar. No existirà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptat per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s’hagués realitzat algun càrrec en el seu compte, l’import del mateix li serà reintegrat íntegrament. 
Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Autoritzar pagament”. Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”). Tingui en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual serà informat a través d’un correu electrònic en el qual li confirmem que el producte està sent enviat (la “Confirmació d’Enviament”). El contracte per a la compra d’un producte entre vostè i nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d’Enviament.
Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d’Enviament. No estarem obligats a subministrar-li cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l’enviament del mateix en una Confirmació d’Enviament.

7. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES


Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

8. NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA


Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d’aquesta pàgina web a qualsevol moment i de llevar o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, poden donar-se circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna comanda després d’haver enviat la Confirmació de Comanda, per la qual cosa ens reservem el dret a fer-ho a qualsevol moment, a la nostra sola discreció. 
No serem responsables enfront de vostè o enfront de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d’aquesta pàgina web, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, llevar o modificar qualsevol material o contingut de la pàgina web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li hàgim enviat el Confirmació de Comanda.

9. LLIURAMENT


Sense perjudici de l’establert en la Clàusula 7 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els producte/s relacionats en cada Confirmació d’Enviament abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació d’Enviament en qüestió o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini de 15 dies a explicar des de la data de la Confirmació d’Enviament. 
No obstant això, podrien produir-se retards per qualsevol de les següents raons:

personalització dels productes
articles especialitzats
circumstàncies imprevistes
zona de lliurament

Tret que es produeixin circumstàncies de força major o ens trobem en període de rebaixes, intentarem enviar la comanda del/ dels productes/ s relacionats en la Confirmació d’Enviament abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació d’Enviament o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini de 15 dies hàbils a explicar des de la data de Confirmació de comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, li informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingui en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni diumenges. A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que el/els producte/s han estat “lliurat/s” al moment de signar la recepció dels mateixos en l’adreça de lliurament convingut.

10. TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT DELS PRODUCTES


A partir de la recepció dels articles, el risc que corrin els mateixos corre del seu compte. Adquirirà amb això la propietat dels productes en quant rebem el pagament complet de les quantitats degudes en relació als mateixos, inclosos les despeses d’enviament o bé al moment del seu lliurament (segons consta en la definició de la clàusula 9 anterior), si aquesta no tenen lloc en un moment posterior.

11. PREU I PAGAMENT


El preu de cada producte serà el que s’estipuli a cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes que vostè ha encarregat, li informarem al més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-ho. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.
No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació d’Enviament) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.
Els preus d’aquesta pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total hagut de segons s’exposa en Despeses d’Enviament i tindran un cost de 3,80€. 
Els preus poden canviar a qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes pel que fa als quals ja li hàgim enviat una Confirmació d’Enviament. 
Una vegada que hagi fet les seves compres, tots els articles que desitja comprar s’hauran afegit a la seva bossa de la compra i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho:

Faci clic en el botó “Borsa” en la part superior de la pàgina.
Faci clic en el botó “Veure Borsa”.
Faci clic en el botó “Tramitar Comanda”.
Empleni o comprovi la informació de contacte, les dades de la seva comanda, la

direcció a la qual desitja que li sigui enviat la comanda i la direcció a la qual caldrà remetre la factura.

Introdueixi les dades de la seva targeta.
Faci clic a “Autoritzar Pagament”

Podrà fer el pagament amb les targetes Visa, Mastercard,. Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta. Una vegada que rebem la seva comanda, farem una pre-autorització en la seva targeta per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec en la seva targeta es farà al moment que la seva comanda surti dels nostres magatzems. En fer clic a “Autoritzar Pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva. 
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

12.IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti.
En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

13.1. DRET LEGAL A DESISTIR DE LA COMPRA


Conformement a la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte (excepte quan l’objecte del mateix sigui qualsevol dels productes respecte dels quals s’exclou el dret de desistiment en la Clàusula 14.3 següent) a qualsevol moment dins del termini de 7 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda. 
En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució per qualsevol dels mètodes gratuïts esmentats en la Clàusula 14.3 següent. 
Vostè podrà acreditar l’exercici del dret de desistiment en qualsevol forma admesa en dret, considerant-se en tot cas vàlidament exercitat aquest dret mitjançant l’enviament del document de desistiment que li facilitem o mitjançant la devolució dels productes. 
Aquesta disposició no afecta a altres drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

13.2.DRET CONTRACTUAL DE DESISTIMENT. 


A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris i esmentat en la Clàusula 14.1 anterior, li concedim un termini de 30 dies explicat des de la data de la Confirmació d’Enviament per realitzar devolucions dels productes (salvo dels esmentats en la Clàusula 14.3 següent, respecte dels quals s’exclou el dret de desistiment). En cas de devolució, se li reemborsarà el preu pagat pels productes retornats. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució per qualsevol dels mètodes gratuïts esmentats en la Clàusula 14.3 següent. 
Vostè haurà d’exercitar el seu dret de desistiment mitjançant l’enviament del document de desistiment que li facilitem o mitjançant la devolució dels productes.

13.3.DISPOSICIONS COMUNES
El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. Per favor, retorni l’article usant o incloent el seu embolcall original. Haurà d’incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. En tot cas, haurà de lliurar juntament amb el producte a retornar el tiquet que haurà rebut al moment del lliurament del producte degudament emplenat. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha sofert algun dany, per la qual cosa haurà de ser acurat amb els productes mentre estiguin en la seva possessió.

OPCIÓ 1 DEVOLUCIÓ:

Podrà retornar o canviar un article en els nostres punts de venda COLONIAL o sol·licitant transport a càrrec de l’empresa i no tindrà cost. La devolució de l’import s’abonarà a través de la targeta que va fer el pagament al llarg dels següents dies de la devolució.

Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail info@colonial.com o bé per telèfon cridant a el +34 93 727 09 12 dins de l’horari de 9 a 13:30 i de 15:30 a 19h.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS 


En els casos en què vostè consideri que al moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre e-mail info@colonial.com o bé per telèfon cridant a el +34 93 727 09 12 12 dins de l’horari de 9 a 13:30 i de 15:30 a 19h. indicant les dades del producte així com el dany que sofreix.
 Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail, dins d’un termini raonable, si escau la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució de l’article no conforme. 
Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per lliurar-li l’article. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. 
Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

14. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT


15.1. Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte. 
No obstant això l’anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

En cas de defunció o danys personals ocasionats per la nostra negligència;
En cas de frau o falsedat fraudulenta; o
En qualsevol assumpte en el qual anés il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.
Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior i en la mesura en què legalment es permeti, i tret que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
pèrdues d’ingressos o vendes;
pèrdua de negoci;
lucre cessant o pèrdua de contractes
pèrdua d’estalvis previstos;
pèrdua de dades; i
pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina.
A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament ho contrario en la mateixa.
Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web se subministren com a cos cert i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos. 
Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris. 
El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets legals com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen a tot moment a nosaltres o als qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús de dita material únicament en la forma en què l’hi autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

16. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS


Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troyanos, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït. 
L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. 
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccione.

17. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB


En el cas que nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

18. COMUNICACIONS PER ESCRIT


La normativa aplicable exigeix que parteix de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracto amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

19. NOTIFICACIONS


Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre e-mail de contacte info@colonial.es Conformement al que es disposa en la clàusula 19 anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda. 
S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va anar degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

20. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS


El Contracte és vinculant tant per a vostè com para nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahabientes.
Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit. 
Podemos transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, a qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè té com a consumidor reconeguts per llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com a tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

21. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL


No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”). 
Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre uns altres, els següents:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entendrà que les nostres obligacions derivades dels Contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

22.RENUNCIA


La falta de requeriment per la nostra banda del compliment estricte per la seva banda d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un Contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per la nostra banda dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni limitació alguna en relació amb dites dretes o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions. 
Cap renúncia per la nostra banda a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions. 
Cap renúncia per la nostra banda a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte farà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa a l’apartat de Notificacions anterior.

23. NUL·LITAT PARCIAL 


Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte anessin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

24. ACORD COMPLET 


Les presents Condicions i tot document al fet que es faci referència expressa en les mateixos constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l’objecte del Contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit. 
Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions. 
Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció que disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents Condicions.

25. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDIDIONES


Tenim dret a revisar i modificar les presents Condicions a qualsevol moment. 
Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

26. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. 
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. 
Si Vostè està contractant com a consumidor, gens en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

COMENTARIS I SUGGERIMENTS


Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre e-mail info@colonial.es o ben cridant al telèfon +34 93 727 09 12 dins de l’horari de 9 a 13:30 i de 15:30 a 19h.